Hvilke krav settes til pedagogisk bemanning i barnehage?

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Den pedagogiske lederen i barnehagen har et helhetlig ansvar for planlegging av barnehagedagen i samsvar med rammeplanen, og innebærer omsorg for det enkelte barn, utvikling av det pedagogiske miljøet for barna, samarbeid med foreldrene og veiledning av det øvrige personalet. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder.

Antall pedagogiske ledere i forhold til antall barn gjelder for barnehagens totale bemanning sett i forhold til det totale antall plasser i barnehagen. Dette er uavhengig av organiseringen i løpet av dagen, de ulike dagene eller om barna er sammen i aldershomogene grupper.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev