Hva er forskjellen på SU og FAU?

Samarbeidsutvalget:

 • Er et lovpålagt organ som alle barnehager skal ha. Dette organet skal være «et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ», og skal sikre et godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Samarbeidsutvalget skal bestå av like mange foreldre og barnehageansatte.
 • Barnehageeieren kan være med i samarbeidsutvalget, men ikke ha flere representanter enn de andre gruppene. Hvis barnehagen er kommunal, representeres eieren av en eller flere lokalpolitikere/kommunestyrerepresentanter.
 • Styrer har som regel ansvaret for å opprette utvalget og sette dagsorden
 • I samarbeidsutvalget møtes foreldre, ansatte og barnehagestyrer for å diskutere saker som påvirker barnas hverdag. Her settes standarden for samspillet mellom hjem og barnehage.
 • Barnehageeier er lovpålagt å legge fram «saker av viktighet» for samarbeidsutvalget. Dette er saker som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene.

FAU:

 • I mange barnehager er det vanlig praksis å opprette et arbeidsutvalg (FAU), men FAU er ikke et lovpålagt organ i barnehage, slik det er i skolen.
 • Vanligvis velges det to representanter fra hver avdeling i en barnehage, som til sammen utgjør FAU.
 • Styrer, ansatte eller barnehage eier er ikke medlem i FAU – det består kun av foreldre
 • FAU kan løfte saker inn til SU
 • Det er ikke lovpålagt noen saker som skal behandles i FAU. FUB anbefaler at det lages vedtekter som beskriver FAU sitt arbeid;
  • FAU sitt ansvar og mandat
  • Hvor mange møter dere skal ha i løpet av året.
  • Årshjul for hvilke saker  FAU skal jobbe med
  • Rutiner for hvem som velges inn i FAU og hvordan.
  • Når sakslisten sendes ut, hvordan den settes opp og hvordan foreldrene får den tilsendt.
  • Hvor referatet legges etter møter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev