Har jeg som foreldre rettigheter ved store endringer i barnehagen, for eksempel ved nedleggelse eller sammenslåing?

“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” Det sier barnehageloven paragraf 1. Videre står det i paragraf 3 at: “Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

I alle barnehager skal det også være samarbeidsutvalg som er et organ for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Barnehageloven paragraf 4 sier om samarbeidsutvalg at: “Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.  Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

En sammenslåing og/eller nedleggelse av eksisterende barnehage er derfor, etter FUBs tolkning av loven, en sak  foreldrene i barnehagen skal involveres i og få uttale seg om, og det er barnehageeier som har ansvaret for at dette ivaretas.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev