Har barnehageeier plikt til å varsle om økte barnehagesatser?

Det er ingen bestemmelser i barnehageloven eller tilhørende forskrifter som regulerer barnehageeiers plikt til å varsle om prisendring eller -økning. Forhold rundt prisjustering og betaling skal imidlertid være regulert i barnehagens vedtekter. I vedtektene bør det stå noe om at foreldrebetalingen skal følge vedtatte maksprissatser og noe om tidspunktet for reguleringen. Er det for eksempel sagt i vedtektene at foreldrebetalingen følger maksprissatsene og at prisregulering skjer med virkning fra 1. januar hvert år, er det ikke nødvendig med særskilt forhåndsvarsel. Dette har sammenheng med at barnehagens vedtekter er en del av avtalen mellom foreldrene og barnehageeier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev