Slik varsler du om kritikkverdige forhold i barnehagen

Har du noe å utsette på det fysiske eller psykososiale miljøet i barnehagen? Her får du gode råd om hvordan du kan si ifra.

Ofte er det ikke mye som skal til for å bedre situasjonen, men det kan være vanskelig å vite hvordan du skal gi beskjed. Kanskje er du redd for å ikke bli hørt eller trodd? FUB har utarbeidet noen gode råd og tips for å hjelpe deg på vei. Men først: hva regnes egentlig som kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er forhold som er eller kan være i strid med lover og regler, barnehagens retningslinjer eller alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det kan for eksempel gå på at barnet ditt sliter med støv- eller matallergi, økonomiske forhold eller at noen føler seg krenket eller mobbet.

Hvordan skal du si ifra?

Tett kontakt mellom foreldre og ansatte i barnehagen er gull verdt, spesielt i tilfeller som dette. Forhåpentligvis føler du at en åpen dialog er veien å gå. Vi råder deg til først å ta opp saken med pedagogisk leder eller styrer.

Sammen med de ansatte kan dere bli enige om en fornuftig løsning på problemet. Skulle det vise seg å være vanskelig, bør du sende en skriftlig henvendelse til styrer.

En slik henvendelse kan for eksempel se slik ut:

Solsiden 08.09.06

Til Hans og Grete barnehage v/styrer

Vår datter Anne har i den siste tiden vært plaget av luftveissymptomer med hoste og piping i brystet og tidvis noe som minner om astmaanfall. Hun har ikke hatt slike plager før hun begynte i barnehagen sist høst. I forbindelse med henting av Anne, har vi gjentatte ganger reagert på tung luft og mugglukt i garderoben. Vi er derfor redde for at Annes plager skyldes fuktskader og dårlig innemiljø. Vi ber derfor barnehagen undersøke hva som kan gjøres for å bedre forholdene.

Vennlig hilsen Tor Torsen

Hva hvis situasjonen ikke løser seg?

Som forelder skal du oppleve å bli hørt og trodd når du varsler om forhold du opplever som problematiske eller kritikkverdige. Barnehagen bør forsøke å svare deg på alle typer spørsmål og løse utfordringen på lavest mulig nivå. Samtidig er det viktig at du er tydelig i beskrivelsen av problemet og sørger for god dokumentasjon fra eventuelle fagmyndigheter når det er nødvendig.

Klagevei i saker som gjelder:

  • enkeltbarn: pedagogisk leder → styrer → barnehageeier → kommunen som barnehagemyndighet → Statsforvalter
  • avdeling: pedagogisk leder → styrer → SU → barnehageeier → kommunen som barnehagemyndighet → Statsforvalter
  • ansatte: styrer → barnehageeier → kommunen som barnehagemyndighet
  • barnehagen: styrer → SU → barnehageeier → kommunen som barnehagemyndighet → Statsforvalter
  • styrer: barnehageeier → kommunen som barnehagemyndighet → Statsforvalter

Når kan du varsle kommunen?

Skulle det vise seg at barnehagen ikke svarer deg på den skriftlige henvendelsen eller gjør nødvendige endringer, kan du sende en skriftlig henvendelse til  kommunen. Ifølge Barnehageloven § 10 skal de gi veiledning og sørge for at barnehagene i kommunen drives i samsvar med regelverket.

Dette bør en skriftlig henvendelse inneholde:

  • En presis og enkel beskrivelse av hvordan du opplever problemet og hva som er kritikkverdig
  • I saker som går på helse kan det være nyttig å vise til legeerklæring
  • Innhent nødvendig dokumentasjon fra barnehagen/kommunale etater
  • Trekk gjerne fram aktuelle lover og forskrifter

Hvis kommunen avviser henvendelsen eller kommer fram til at det ikke er grunn til å gi pålegg om retting til barnehageeier, kan du fremme en formell klage på vedtaket. Husk at klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen. Hvis kommunen avviser klagen, kan du ta saken videre til statsforvalteren. Fristen for å klage er tre uker etter at du ble informert om vedtaket.

Trenger du råd og veiledning? Ta kontakt med oss på tlf: 477 99 200
Eller bruk vårt kontaktskjema.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev