Samiske barn i barnehage

Sametinget sier om samisk barnehage at: “Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.”

For at barnehagebarna skal ha fine dager i barnehagen må de ha mulighet til å bli forstått og å gjøre seg forstått. Barnehagen, er i tillegg til hjemmet, den viktigste arenaen for språkutvikling, og språket er viktig for utviklingen av den sosiale kompetansen til barnet. Mange barn lærer og snakker to språk hjemme. Barnehagen skal støtte barnas bruk av morsmålet og jobbe aktivt med å utvikle norskkompetansen hos barnet, og bør ha gode rutiner for dette. Det er viktig at dette skjer i godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i to forskjellige kategorier:

  • Samiske barnehager som har samisk som hovedspråk. Disse barnehagene skal drives av samisk personell, og skal fremme samisk språk, kultur og levemåte.
  • Barnehager med tilbud om samisk språkopplæring. Samiske barn har rett på samisk opplæring der de bor. Det stilles ikke krav om at de barnehageansatte i disse barnehagene må beherske samisk, men skal ha kjennskap til, og legge vekt på den samiske kulturen.

Utdanningsdirektoratet sier dette om samiske barnehager: “Samiske barnehager skal ta i bruk tradisjonelle lærings- og arbeidsmetoder, på barnas premisser i vår tid. Barnehagen skal gi barna mulighet til aktiv deltakelse i tradisjonelle aktiviteter der personalet gir veiledning og slik hjelper barna til å bli selvstendige. Rammeplanens føringer for samiske barnehager gjelder tilsvarende for samiske avdelinger i barnehager.”

Barnehager som ikke har samiske barn markerer også samefolkets dag, som er 6. februar. På denne dagen kan barna for eksempel fargelegge det samiske flagget eller høre på samisk musikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.