Religion i barnehagen

Religion i barnehagen
Religion i barnehagen

Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. I ordinære barnehager, som ikke har utvidet kristen formålsparagraf, er det vanlig å markere religiøse høytider.

I barnehagelovens paragraf 1 står det at barnehagen skal ha fokus på mangfold og nestekjærlighet:

“Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”

Videre sier rammeplan for barnehagen at «Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen. Den må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.»

Særlige bestemmelser om livssyn

Barnehager kan også fastsette egne, særlige bestemmelser hva angår livssyn:

«Barnehageloven paragraf 1 gir private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke, adgang til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål som et supplement til barnehagelovens formålsbestemmelse. Bestemmelser om særlige formål skal fastsettes i barnehagens vedtekter. For barnehager som fastsetter særlige bestemmelser om livssynsformål, skal det fremgå av vedtektene hva disse innebærer.»

Religion i ordinære barnehager

I ordinære barnehager, som ikke har utvidet kristen formålsparagraf, er det vanlig å markere religiøse høytider. Det som for eksempel være id, jul og påske. Dette for å gjøre barna kjent med variasjoner i verdier, religion og livssyn. Noen barnehager velger å gå i kirken til jul, andre ikke.

Barnehagen lærer barna om tro og verdier, men opplæring til tro er hjemmets ansvar. Kirkegang er en frivillig sak. Dersom barnehagen skal være til stede på en gudstjeneste, må barnehagen holdes åpen på normal måte for barn som foreldrene ikke ønsker skal delta.

Den kristne formålsparagrafen må praktiseres på en slik måte at barn ikke kommer i noen lojalitetskonflikt mellom hjem og barnehage. Alle aktivitetene i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Ta opp spørsmål om religion

Uavhengig av om barnehagen velger en annen innfallsvinkel til formålsbestemmelsen eller fastsetter særlige bestemmelser om livssynsformål, er barnehagen forpliktet til å ivareta verdiene i formålsbestemmelsen som er forankret i menneskerettighetene. Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Hvis du har spørsmål knyttet til religion i din barnehage kan du avtale et møte med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen. Dette kan også være et tema som kan diskuteres i samarbeidsutvalget, men det må skje innenfor handlingsrommet som loven gir.

LES MER OM: Kan barnehagen ta med barna på gudstjeneste uten samtykke fra foreldrene?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev