Religion i barnehagen

Barnehagen skal ha fokus på mangfold og nestekjærlighet, det sier barnehageloven paragraf 1:

“Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”

Videre sier rammeplan for barnehagen at «Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.»

Barnehager kan også fastsette særlige bestemmelser om livssyn. «Barnehageloven paragraf 1 gir private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke, adgang til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål som et supplement til barnehagelovens formålsbestemmelse. Bestemmelser om særlige formål skal fastsettes i barnehagens vedtekter. For barnehager som fastsetter særlige bestemmelser om livssynsformål, skal det fremgå av vedtektene hva disse innebærer.»

I ordinære barnehager, som ikke har utvidet kristen formålsparagraf, er det vanlig å markere religiøse høytider, som for eksempel id, jul og påske. Dette for å gjøre barna kjent med variasjoner i verdier, religion og livssyn. Noen barnehager velger å gå i kirken til jul, andre ikke. Det er ofte valgfritt for foreldrene om de ønsker sitt barn skal delta på dette eller ikke.

Uavhengig av om barnehagen velger en annen innfallsvinkel til formålsbestemmelsen eller fastsetter særlige bestemmelser om livssynsformål, er barnehagen forpliktet til å ivareta verdiene i formålsbestemmelsen som er forankret i menneskerettighetene. Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Hvis du har spørsmål knyttet til religion i din barnehage kan du avtale et møte med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen. Dette kan også være et tema som kan diskuteres i samarbeidsutvalget, men det må skje innenfor handlingsrommet som loven gir.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.