Hvordan er barnehagen organisert?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Barnehagebarn organiseres avdelingsvis og i større eller mindre grupper i løpet av dagen. Dette for at barna skal ha gode barnehagedager, ha sammensetninger de trives i og for at hvert barn skal få den pedagogiske oppfølgingen de trenger. Det finnes ulike sammensetninger og forskjellige hensikter for hvordan barnehagene er organisert som de er gjort. I denne artikkelen skal vi se på ulike organiseringer i barnehagen.

Aldersblandede grupper

Barnegrupper eller avdelinger som organiseres på tvers av alder, kalles gjerne aldersblandede grupper.

Aldersblandede avdelinger kan være barnegrupper med barn i aldersspennet 1 til 6 år, eller med en kortere avstand mellom alderen, eksempelvis 2–4 år eller 3–6 år. Variasjonene er mange og kan variere fra barnehage til barnehage.

Hensikten med aldersblandede grupper kan være av pedagogiske og/eller praktiske grunner. Noen barnehager er av den oppfattelse at aldersblandede grupper er mest hensiktsmessig og pedagogisk riktig sett i forhold til barnas utvikling og læring. Da vil barna, uavhengig av alder, alltid ha barn rundt seg som vil være på tilsvarende utviklingsnivå som barnet selv. Slik sett vil det enkelte barn som regel ha ett eller flere barn som matcher barnets utviklingsnivå. Det vil og ha venner som hun eller han kan identifisere seg med. I tillegg vil det også alltid være barn i gruppen det enkelte barn kan benytte som rollemodell og som barnet kan strekke seg etter.

Aldershomogene barnegrupper

Aldershomogene barnegrupper eller avdelinger, består av barn satt sammen ut ifra barnets alder. Dette er fortrinnsvis barnegrupper med barn født samme skoleår, for eksempel avdelinger med kun 3- eller 4-åringer. De fleste barnehager pleier å organisere avdelingene etter småbarn og store barn, men noen barnehager organiserer avdelingene etter lik alder.

Den pedagogiske begrunnelsen for å organisere barnehageavdelingene etter barnas alder, er blant annet at det faglig og metodiske arbeidet er lettere både å planlegge og gjennomføre når barnegruppen består av barn med lik alder. Slik sett kan pedagogene rendyrke det pedagogiske arbeidet i forhold til barnegruppen. Det er også lettere for det enkelte barn å etablere vennskap på tvers av avdelingen, fordi det er flere jevnaldrende å velge i.

Smågrupper

I barnehagene blir barna ofte organisert i små grupper. Slike grupper kan være satt sammen etter en spesiell plan eller mer spontant. De planlagte smågruppene praktiseres til alt fra daglig, til noen ganger i uken eller måneden, dette er forskjellig fra barnehage til barnehage

Hensikten med denne inndelingen kan være å:

  • skape mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet.
  • fremme kontakt og stimulere til vennskap mellom barn.
  • la barn med sammenfallende interesser få leke og aktivisere seg sammen.
  • trene på spesifikke områder som språk, motorikk og sosiale ferdigheter.
  • løse en felles oppgave eller fordype seg i et tema barna er opptatt av.

Noen smågrupper er også et resultat av pedagogisk organisering med bestemte målsettinger.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev