Rettleiar om teieplikt

Biletet syner foreldre i rådsorgan i samtale.

FUB har gjeve sine kommentarar til utkast til enn rettleiar om teieplikt frå justisdepartementet. Vi meiner at den ikkje er god nok, og har kome med konkrete forslag.

Justis- og beredskapsdepartementet sende i februar 2021 på høyring eit utkast til ein tverrfagleg rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga. Utkastet byggjer på ei utgreiing utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet.

Les heile utkastet HER.

Positivt med rettleiar

FUB stiller seg positive til ein generell tverrfagleg rettleiar om teieplikt. Teieplikta kan vere utfordrande i praksis også på barnehagefeltet. FUB har fleire merknader til kva som bør vere med i rettleiaren.

Heile høyringssvaret frå FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev