Ny barnelov

Lita jente med ansatt
Biletet syner ein vaksen saman med to born i ein barnehagegarderobe.

FUG og FUB har saman gjeve eit høyringssvar til NOU 2020: 14 Ny barnelov. Dette gjeld spørsmål kring barns rett til personvern og vern om privatlivet, og korleis dette er formulert i lovforslaget.

Barne- og familiedepartementet sende denne offentlige utgreiinga på høyring i januar 2021.

Heile høyringa finn du HER.

Støttar

Foreldreutvala gjev i all hovudsak si støtte til den reguleringa av barn rett til personvern og vern om privatlivet som er framsatt i utgreiinga. Ho er eigna til å oppklare spørsmål som kan verke hemmande på samarbeidet mellom skolen og heimen dersom reglane ikkje er klare nok.

Høyringssvaret frå FUG og FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev