Medverknad frå barn

Filmen syner FUB-leiar Einar olav Larsen som held innlegg

FUB blei invitert til å halde innlegg i innspelsmøte med Barne- og familiedepartementet om barn sin rett til medverknad på systemnivå. FUB-leiar Einar Olav Larsen var med på dette digitalt og hadde eit innlegg.

I desember 2022 fekk FUB og andre aktørar med engasjement for barn og unge invitasjon frå minister Kjersti Toppe til å delta i innspelsmøte. FUB takka ja til dette. Møtet var den 17. januar. I sitt innlegg heldt FUB-leiaren fram at for at dei minste barna sine stemmer skal bli høyrt i prosessar på systemnivå, må det leggjast til rette for involvering av foreldra.

Foreldra er viktige for dei minste barna

Ministeren skriv i invitasjonen: «I Koronakommisjonen sin andre rapport blir det vist til at fleire instansar har kritisert styresmaktene for å ikkje ha lytta til barn og unge under pandemien når dei tek avgjerder som rører dei direkte. Kommisjonen anbefaler at avgjerdstakarar på alle nivå etablerer gode prosedyrar for å involvere barn og unge i avgjerder som vedkjem dei. Prosedyrane bør utformast med tanke på at dei òg skal fungere i kritiske situasjonar.»

FUB meiner at god involvering av foreldra er langt på veg det same som god involvering av barna når vi er på barnehageområdet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev