En god start i barnehagen

Bildet viser et lite barn som kikker inn i en barnehage.

Barnehagestart er en spennende tid for både barn og foreldre. Men hvordan kan vi gjøre overgangen fra hjem til barnehage så trygg og god som mulig?

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Rammeplan for barnehage er tydelig på at når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

FUB mener

  • Foreldrene må i god tid før oppstart få informasjon om hvordan tilvenning i barnehagen gjennomføres. Hva forventes av foreldrene før, under og etter oppstartsdagene? Det er viktig at barnehagen sikrer at alle foreldre har mottatt og forstått informasjonen. Ta gjerne en telefon.
  • Det må sikres at overgangen blir trygg og god for alle barn. Et samarbeid mellom hjem og barnehage må komme i gang tidlig nok, slik at barnehagen får tid nok til å forberede alt som skal være på plass før barnet starter opp i barnehagen.
  • Barnehagen bør invitere til besøksdager, der barn og foreldre kan gjøre seg kjent med og bli trygge på barnehagen. Foreldrene kan også gjøre seg kjent med hverandre og de ansatte før oppstart.
  • For foreldre med minoritetsspråklige barn, samiske barn eller barn med behov for særskilt tilrettelegging, kan det være ekstra viktig at barnehagen har en rutine som sier noe om hvordan barnehagen forbereder seg på å ta imot disse barna og foreldrene. Kartlegging og tilrettelegging for barn med større tilretteleggingsbehov må komme i gang før oppstart i barnehagen. Dette vil gi foreldrene en trygghet på at barnehagen er godt forberedt på å ta imot barnet deres, og at barnet får et tilrettelagt tilbud fra første dag i barnehagen. Personalet må ha fått nødvendig opplæring i de tilfeller det er behov for det.
  • Barnehagen må sette av nok tid til å gjøre barnet trygt i sine nye omgivelser. Hvor lang tid det tar, og hvordan tryggheten etableres, er forskjellig fra barn/familie til barn/familie. De fleste barnehager praktiserer en tilvenning der det settes av tre dager, men vår erfaring er at tilvenningsprosessen krever mer tid og innsats. Det bør settes av fem dager til tilvenning, der foreldrene er til stede. Ansvar for barnet overføres gradvis fra foreldre til barnehage. Barnehagen som den profesjonelle part må ta initiativ til en god dialog og en forventningsavklaring mellom foreldrene og de ansatte.
  • Når barnet begynner i barnehagen bør det gjennomføres en oppstartssamtale så raskt som mulig. En slik samtale, med blant annet forventningsavklaringer og informasjon om barnet og familien det er viktig at barnehagen kjenner til, er viktig for at oppstarten skal bli god for alle.
  • Barnehagen bør ha fokus på språk og kultur i tilvenningen, slik at barn og foreldre kjenner en trygghet i barnehagen.
  • Det må være tett dialog mellom ansatte og foreldre, og ansatte som har tid til barnet og foreldrene i tilvenningen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev