Automatisert sakshandsaming

Ensom gutt, alene
Bildet syner ein gut som går aleine ute i leikegården i barnehagen.

FUB har gjeve si uttaling til høyring av forslag til endring av forskrift om foreldremoderasjon i barnehage og SFO. FUB gjev si støtte til forslaget og vonar at det vil føre til raskare og likare sakshandsaming.

I mai la Kunnskapsdepartementet ut høyringsnotat med forslag til endringer i forskrift om foreldremoderasjon i barnehage og SFO. Kommunane skal kunne handsame søkandar om foreldremoderasjon i ein automatisert prosess. Departementet tek sikte på at forskriftsendringane skal ta til å gjelde frå 1. august 2022.

Les heile høyringsnotatet HER.

FUB støtter

FUB har gjeve si støtte til forslaga og samstundes peika på at det set krav til at dei kommunane som vel å bruke automatisert handsaming etablerer brukarvenlege løysingar, informerer foreldrene på tenleg vis og rettleier dei foreldra som treng de i søknadsprosessen.

Heile høringssvaret frå FUB kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev