Miljørettet helsevern (HMS) i barnehagen

Små barn tilbringer mye av tiden sin i barnehagen, og det er viktig at barnehagen er trygg og best mulig tilrettelagt for barnas trivsel og sikkerhet. Både inne, ute og når barna er på tur. Forskrift til lov om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal fremme helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.  Alle barnehager skal ha et system som sikrer og dokumenterer at barnehagens aktiviteter er i tråd med denne forskriften, og det er styrer i barnehagen som har ansvaret for at dette blir tatt hånd om på en god måte.

Utforming og innredning

 • Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.
 • Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.
 • Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

Muligheter for aktivitet og hvile

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.

Måltid

 • Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.
 • Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Psykososiale forhold

 • Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Rengjøring og vedlikehold

 • De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder.
 • Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.
 • Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Sikkerhet og helsemessig beredskap

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.
 • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
 • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle.

Førstehjelp

 • Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard.
 • Utstyret skal være forsvarlig plassert.
 • Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold

 • Virksomheten skal oppfordre foresatte om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.

Smittevern

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Tobakksforbud i barnehager

 • Tobakksbruk er forbudt i barnehager.

Inneklima/luftkvalitet

 • Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.
 • Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.
 • Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer.
 • Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Belysning

 • Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

Lydforhold

 • Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.

Drikkevann

 • Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredsstiller krav om vannforsyning og drikkevann.

Sanitære forhold

 • Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

Avfallshåndtering

 • Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.
 • Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig

Det er som oftest Helseavdelingen i kommunen som fører tilsyn med barnehagene ved oppfølgingen av forskrift om miljørettet forskrift om miljørettet helsevern.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev