Ny forskrift for miljø og helse i barnehager 2023

Uteområdene i barnehagen
Uteområdene i barnehagen

Fra 1. juli 2023 gjelder ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Små barn tilbringer mye av tiden sin i barnehagen, og det er viktig at barnehagen er trygg og best mulig tilrettelagt for barnas trivsel og sikkerhet. Både inne, ute og når barna er på tur.

Tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er opphevet fra samme tid. Ny veileder til forskriften er også publisert og gjeldende, men med mulighet for høringsinnspill fram til 15. oktober.

Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven og gjelder for barnehager, skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger, men også for barnetilsynsordninger for 3 eller flere barn med ukentlig oppholdstid på 10 timer eller mer. Den regulerer også kommunens ansvar for godkjenning og tilsyn.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Alle barnehager skal ha et internkontrollsystem som sikrer at barnehagens aktiviteter er i tråd med denne forskriften. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, kvalitetssikres og vedlikeholdes i samsvar med regelverket. Internkontrollen skal altså sikre at lover og forskrifter følges. Virksomhetens eier har ansvar for internkontrollen, jfr. § 3. Oppgavene som omfattes av internkontrollen kan delegeres, til f.eks styrer, men det er fortsatt eier som har det overordnede ansvaret.

Helsemessig tilfredsstillende virksomhet

 • Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at de fremmer helse, trivsel, lek og læring for alle barn.
 • Behovene til barn med funksjonsnedsettelse skal ivaretas.
 • Lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for aktivitet og hvile, forebygge sykdom, skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser. Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.

Beliggenhet

 • Ved valg av beliggenhet for barnehagen, må man ta hensyn til risikoforhold som blant annet trafikk, luftforurensing, støy, klima og områdets utforming. Dette for at barnehagens miljø til enhver tid er helsemessig forsvarlig
 • Beliggenheten er en viktig del av miljøet til barna, og det bør vurderes opp mot alder og oppholdstid.
 • Ved valg av beliggenhet, bør det tas hensyn til om det er naturelementer og variert terreng, mulighet for mangfoldig bruk og tilgjengelig for alle og trafikksikre omgivelser, samt trygg fremkommelighet til fots eller på sykkel. Tilgang til sol og skygge er også et viktig moment ved valg av beliggenhet. 

Inneklima

 • Inneklimaet, herunder temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt, stråling og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer, skal være helsemessig tilfredsstillende.
 • Godt inneklima i barnehagen og på skolen har betydning for helse og trivsel hos barn og elever. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utga i 2016 oppdatert kunnskapsgrunnlag om helsemessig betydning av inneklima i skoler og barnehager, se rapporten Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge (fhi.no).

Lysforhold

 • Barnehagens lokaler skal ha helsemessig tilfredsstillende dagslys og utsyn, med mindre det for deler av lokalene av åpenbare grunner ikke er ønskelig eller nødvendig.
 • Barnehagens lokaler og uteområder skal ha en tilfredsstillende belysning som er tilpasset planlagt bruk.
 • God belysning, tilgang på dagslys og utsyn er viktig for inneklima og har betydning for helse, aktivitet og trivsel. Uheldige belysningsforhold kan føre til symptomer som såre, anstrengte øyne, trøtthet og hodepine, samt nedsatt konsentrasjon, læringsutbytte og trivsel. I tillegg er utendørs belysning viktig for å gjøre uteområdene trygge og tilgjengelige, og forebygge skader og ulykker.

Lydforhold

 • Barnehagens lokaler og uteområder skal være helsemessig tilfredsstillende utformet og innredet slik at barna er beskyttet mot støy og slik at deres oppmerksomhet ikke svekkes eller samtale vanskeliggjøres.
 • Bestemmelsen stiller krav til at barnehagens lokaler og uteområder skal være utformet og innredet slik at barna er beskyttet mot støy. 
 • I barnehager er det tre hovedkilder til støy:
  • støy fra tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegget, vifter, tørkeskap, ulike maskiner osv.
  • støy fra mennesker, for eksempel forårsaket av barnas aktivitet
  • utendørs kilder til støy som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller næringsvirksomhet

Måltider og spisetid

 • Barnehagen skal sørge for gode rammer for måltider som ivaretar måltidets sosiale funksjon.
 • Barnehagen skal sørge for at barna får tilstrekkelig tid og ro til å spise. Spisetiden bør være minimum på 30 minutter i barnehagen.
 • Barnehagen skal sørge for gode rammer for måltider som ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Det bør legges til rette for at barn kan delta i sosiale fellesskap under måltidet og at de kan nyte maten sin, enten den er medbrakt eller tilbudt. Voksnes deltakelse i måltidet kan fremme økt fellesskap mellom barn og voksne.

Drikkevann

 • Barnehagen skal være tilkoblet et vannforsyningssystem som leverer drikkevann i samsvar med drikkevannsforskriftens krav.
 • Vannforsyningssystemer i alle barnehager skal godkjennes hos Mattilsynet, og Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte vedtak ved avvik.

Sanitære anlegg

 • Barnehagens sanitære anlegg skal ha tilfredsstillende standard, utforming, og kapasitet.
 • God utforming og plassering av toaletter, dusjer, garderober og stellerom, kan påvirke barns rett til privatliv, forebygge uønskede hendelser, ha betydning for trivsel og opplevd trygghet. Ved planlegging av utforming og plassering av sanitære anlegg må man ta hensyn til dette, for eksempel ved å vurdere toaletter med tette vegger og dører.

Rengjøring og avfallshåndtering

 • Barnehagens utforming og innredning skal være tilrettelagt for tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering.
 • Barnehagens lokaler, uteområder og tekniske anlegg skal ha forsvarlig renhold. Områder som ikke er tilgjengelige for daglig renhold skal rengjøres jevnlig og ved behov.
 • Barnehagens avfall skal håndteres og oppbevares slik at smittespredning og sjenerende lukt unngås.
 • Kravet om forsvarlig renhold gjelder for alle deler av barnehagen, både inne og ute. Kravet til renhold omfatter alle overflater i lokalene; gulv, innredning og inventar, vegger og himling.
 • Hvor regelmessig de ulike overflatene eller ulike rom bør rengjøres, vil avhenge av behovet.
 • Hvor regelmessig de ulike overflatene eller ulike rom bør rengjøres, vil avhenge av behovet. Det må utarbeides en renholdsplan tilpasset barnehagens behov. 

Smittevern

 • Barnehagen skal planlegges, tilrettelegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer er så liten som praktisk mulig.
 • Spredning av smittsomme sykdommer i barnehager og skoler forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner, se Folkehelseinstituttet temaside med informasjon og råd om Smittevern i barnehager og skoler (fhi.no).
 • Smittevern i barnehager og skoler må også ses i sammenheng med krav til inneklima, rengjøringsrutiner og rutiner for matservering.
 • For å redusere muligheten for smitte med luftveisvirus inne, er det generelt viktig å sikre inneluft av god kvalitet og i tilstrekkelige mengder. Ordinær drift og vedlikehold av ventilasjonssystemer skal være tilstrekkelig for å oppnå dette. Ventilasjonstiltak vil ikke erstatte anbefalte smitteverntiltak.

Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr

 • Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet hele tiden de er i barnehagen, enten de befinner seg på barnehagens inne- og uteområder, eller på utflukter.
 • Forskriften stiller krav om at barnehagen skal ha planer og rutiner for å forebygge og håndtere skader, ulykker, overgrep og andre alvorlige hendelser. Eksempler på andre alvorlige hendelser er alvorlige voldsepisoder, brann, skyteepisoder og gisselsituasjoner. Rutinene skal være kjent for virksomhetens ansatte og barn.
 • Barnehagens ansatte skal ha tilstrekkelig opplæring i og kunnskap om hvordan førstehjelp ytes.
 • Barnehagen skal ha førstehjelpsutstyr og annet sikkerhetsutstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Utstyret skal være forsvarlig plassert.
 • Barnehagens ansatte og barn skal være kjent med hvor førstehjelps- og sikkerhetsutstyret er plassert og skal ha tilpasset opplæring i bruk av utstyret.
 • Barnehagene må ha rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker. Erfaringer fra hendelser bør inngå i barnehagens arbeid med internkontroll, jfr. § 18.
 • Barnehagen må blant annet sørge for at hyller, skap og andre tunge objekter som kan medføre fare er festet slik at barn ikke kan få dette over seg.

Særlig om rutiner for å forebygge alvorlige ulykker i forbindelse med soving i barnehage

 • Barnehagen må sørge for at barnas sikkerhet og trygghet ivaretas til enhver tid, både ved aktivitet, hvile og når barn i barnehagen sover.
 • Alvorlige ulykker under soving forekommer. Barnehagen må risikovurdere forhold som kan forekomme i sovesituasjoner, og ha nødvendige planer og rutiner for å forebygge ulykker i forbindelse med soving i barnehagen, som del av virksomhetens internkontroll.
 • Rutiner for sovesituasjonen må vurderes konkret og være tilpasset den faktiske sovesituasjonen, enten dette er soving ute eller inne, i barnevogn, på madrass eller i hengekøye.
 • Barnehagen må sørge for at barna har nødvendig tilsyn som ivaretar barnas sikkerhet til enhver tid. Ytre omstendigheter som vind eller lav temperatur, mistanke om begynnende sykdom, uro eller at barnet oppfører seg annerledes enn det pleier, kan være faktorer som virker inn på hva som er nødvendig tilsyn.

Les Forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Les veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev