Lokale FUB

Et lokalt foreldreutvalg representerer et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldre med barn i barnehagen.

Lokalt foreldreutvalg (lokalt FUB) er ikke lovfestet, men kan etableres i samarbeid mellom foreldre og kommuneadministrasjonen og vil representere alle barnehageforeldrene i kommunen. Det oppfordres til at kommunene tar initiativ til et slikt organ, men det kan også komme på initiativ fra foreldrene.

Et lokalt FUB vil være en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagene og barnehageadministrasjonen i kommunen, spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner og saker om barnehagenes vedtekter, for eksempel åpningstider og mattilbud i barnehagene.

Hvem skal være representert i et lokalt foreldreutvalg?

Medlemmer:

 • Medlemmene til det lokale FUB velges blant foreldrerepresentanter ved de forskjellige barnehagenes foreldreråd eller samarbeidsutvalg.
 • Antall medlemmer må vurderes lokalt sett i forhold til kommunens størrelse og antall barnehager i kommunen.

Sammensetning:

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlem
 • Sekretær
 • Varamedlem

Saker til behandling

Den enkelte barnehages foreldreråd eller samarbeidsutvalg kan sende inn saker til behandling i det lokale foreldreutvalget. Utvalget kan også ta utgangspunkt i sakslistene til kommunens opplæringsutvalg, Formannskap og/eller Kommunestyre sine saker til egne møter.

Møtehyppighet

Dersom utvalget velger å følge kommunens politiske møtekalender, så kan utvalget møtes i for- eller etterkant av kommunestyremøtene. Dette blir ofte en gang per måned. Ellers er det opp til det enkelte utvalg å avgjøre hvor hyppig de ønsker å ha møter.

Legitimitet

Tilknytning og samarbeid med kommunen bør formaliseres og avklares. Eksempelvis kan leder i lokalt foreldreutvalg være medlem i kommunens politiske utvalg som har ansvar for barnehagesaker med forslag-/uttalerett eller som fullverdig medlem.

Det er viktig å samle foreldrenes engasjement og skape et fora hvor foreldrene i fellesskap kan fremme sine meninger og synspunkt.

Et lokalt foreldreutvalg kan:

 • løfte foreldrestemmen for foreldre med barn i barnehagen på kommunenivå, blant annet for å styrke foreldrepåvirkningen og utviklingen i barnehagesektoren.
 • samle engasjementet og skape et fora, som i fellesskap kan fremme meninger og synspunkter som angår foreldre og barnehage.
 • virke sterkere enn den enkelte foreldres stemme i saker som skal fremmes for politikerne og administrasjon.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opprettet på nasjonalt nivå, og lokale og kommunale utvalg har i FUB et felles landsomfattende samarbeidsfora å henvende seg til med saker som angår hjem–barnehage. FUB kan være en støttespiller og løfte saker av viktighet.

Starte FUB lokalt – Hvordan gå frem?

Medlemmene til det lokale FUB kan velges blant foreldrerepresentanter ved de forskjellige barnehagenes samarbeidsutvalg. Antallet medlemmer må vurderes fra kommune til kommune, sett i forhold til kommunens størrelse og antall barnehager. Det er en fordel om medlemmene i utvalget representerer mangfold, og kommer fra ulike stedet i kommunen.

 • Kall inn til oppstartsmøte.
 • Lokale FUB får en forankring i kommunens administrative og politiske ledelse.
 • Lokale FUB og kommuneadministrasjonen finner en god måte og samarbeide på, og slik at FUB får reell medvirkning. Eksempelvis kan leder i FUB være medlem i Hovedutvalget for oppvekst i kommunen.
 • Avklar forventninger og hvilke typer saker det kan være aktuelt å samarbeide om. Lag deretter en samarbeidsavtale som stadfester dette.

LES MER: Slik starter du opp et lokalt FUB

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev