Kan jeg klage på tildelt barnehageplass?

Klage på plass i barnehagen
Bildet viser to voksne som snakker sammen om en plass i barnehagen.

Enkelte foreldre er misfornøyde med barnehagen barnet har fått tildelt. Noen lurer derfor på om det er mulig å klage på tildelt plass, og hvordan de skal gå frem for å klage.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak (utenom hovedopptaket) kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage, dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Dette gjelder:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven

Krav om begrunnelse ved avslag

Dersom foreldre ikke har fått første eller andre krav oppfylt kan det kreves en begrunnelse. Denne begrunnelsen kan også gis sammen med avslaget. Det er kun ved avslag på barnehageplass at foreldrene kan sende inn klage, eller dersom de har fått barnehageplass i en annen barnehage enn de hadde på prioriteringslisten.

Det er viktig å være klar over at dersom foreldrene takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Foreldre har ikke grunnlag for å klage når man har fått tildelt plass og de har mottatt begrunnelse.

Slik kan du klage på barnehageplassen

Klagen på barnehageplassen må gjøres skriftlig og sendes til kommunen barnehagen ligger i. Skrivet må nevne årsaken til klagen og begrunnelse for klagen. Kommunen skal behandle klagen og må alltid legge fram klagen for barnehageeieren.

Dersom kommunen gir deg medhold i klagen og konkluderer med at du skulle ha vært tildelt barnehageplassen du ønsket deg, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass. Dersom du ikke får medhold i klagen skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

LES OGSÅ: Rett til barnehageplass

LES OGSÅ: Ti tips for å finne riktig barnehage

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev