Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger – dette mener FUB

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUB stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til.

Endringer i forvaltningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet legger fram et forslag til endringer i forvaltningsloven og noen tilknyttede endringer i andre lover. Forslaget innebærer en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov i 5 NOU 2019: 5, ved at det blir foreslått en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men departementet mener det er behov for flere og mer sektorovergripende regler.

Særlovgivning

Det nasjonale foreldreutvalget for barnehager (FUB) legger til grunn at forslaget ikke brukes der særlovgivning ikke åpner for deling. Vi stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev