Rett til barnehageplass

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Alle barn har rett til barnehageplass innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, det sier barnehageloven paragraf 16.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der dere er bosatt, og kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen, men i de fleste kommuner er det 1. mars. Når søknadsfristen er i din kommune, står på din kommune sine nettsider.

Valg av barnehage

Før man velger barnehage kan det være lurt å undersøke litt. Hva er viktig for dere ved valg av barnehage? Beliggenhet? Uteområdene? Personale? Eller kanskje har noen anbefalt dere nettopp denne barnehagen.

Her er fem tips til deg som skal velge barnehage:

  1. Ta kontakt med de barnehagene du tror kan passe for dere, og be om å få komme på besøk. Det gir et inntrykk av areal inne og ute, atmosfæren, og samspillet mellom barna og de ansatte. Da kan dere for eksempel få rede på rutiner for tilvenning, om personale og om hvordan barnehagen samarbeider med foreldrene.  
  2. Sjekk antall ansatte i forhold til størrelsen på barnegruppen, og personalgruppen er forholdsvis stabil.
  3. Sjekk om barnehagens profil og verdisyn stemmer overens med din families ønsker og behov.
  4. Prat med andre foreldre som har barn i barnehagen, er de fornøyd med tilbudet barnehagen gir?
  5. Sjekk nettsiden til barnehagen, der er det ofte god informasjon om antall ansatte, organisering, pris, åpningstider og eventuelle satsningsområder.

I tillegg anbefaler vi barnehagefakta.no fra Utdanningsdirektoratet. Der kan man finne barnehager i sitt nærområde og i tillegg se hvordan det er både med bemanning generelt, og antall pedagoger i de ulike barnehagene. I tillegg finner du resultatet fra forrige års foreldreundersøkelse her dersom den er gjennomført.

Klage på tildelt barnehageplass

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  3. Barnet får et tilbud om annen barnehage

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage, dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen barnehagen ligger i, og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren. Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Det er viktig å være klar over at dersom foreldre takker nei, har de ikke rett til nytt tilbud. Det er heller ikke grunnlag for å klage når foreldrene har fått tildelt plass og de har mottatt begrunnelse.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev