Godkjenning av barnehager

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Både kommunale og private barnehager skal godkjennes av kommunen. I Barnehageloven paragraf 6 reguleres kommunens ansvar for å godkjenne søknader om drift av barnehager.

Søknad om godkjenning avgjøres etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Når kommunen godkjenner en barnehage kan kommunen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Arealnorm

Dette sier utdanningsdirektoratet om arealnorm: “Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, selv om barn deler en plass eller de har deltidsplasser.

Arealnormen er veiledende. Det betyr at kommunen kan godkjenne en barnehage med et annet areal enn normen, etter en konkret vurdering.”

Vedtekter

Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og både kommunale og private barnehager skal være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. For at en barnehage skal bli godkjent er det også lovpålagt at kommunale og private barnehager utarbeider egne vedtekter som skal gi opplysninger til foreldrene om eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstider, ferieavvikling, foreldrebetaling, samt andre forhold. Du kan finne barnehagen sine vedtekter på barnehageeiers nettsider.

Barnehageloven paragraf 9 sier også at det skal gjennomføres internkontroll i barnehagen, for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges. Internkontrollen skal “være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.” Internkontrollen skal se på rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik. Internkontrollen skal dokumenteres og planer om nødvendige endringer skal foreligge i etterkant.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.