Begynne på stor avdeling

Hvordan kan vi gi barna en trygg overgang innad i barnehagen?

Å begynne i barnehagen eller å gå fra barnehage til skole er overganger som vies mye oppmerksomhet. Men overganger innad i barnehagen innebærer også store forandringer for små mennesker. Hvordan skal barnehagen opptre, og hva kan du som forelder gjøre for å trygge barnet ditt i overgangen fra liten til stor avdeling?

Rammeplan for barnehager – Overganger innad i barnehagen

Fra liten til stor avdeling

Overgangene organiseres ulikt innad i de forskjellige barnehagene, avhengig av arbeidsmetodikk og struktur. Felles for de fleste er at det går et skille mellom småbarnsavdeling og storbarnsavdeling. En typisk storbarnsavdeling har barn fra 3-5 år. Det er flere barn på avdelingen og færre ansatte per barn. Dagene er ikke lenger lagt opp etter sovetider og bleieskift. Det er flere organiserte aktiviteter og høyere tempo. Noen barn elsker at det skjer mye og venner seg raskt til den nye atmosfæren. Andre bruker lenger tid på å bli trygg i den nye hverdagen.

Hva er en god overgang?

I rammeplan for barnehagen står det: personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegrupper. Et tett og nært samarbeid mellom foreldrene og barnehagen er nøkkelen til suksess. Barnehagen skal ha utarbeidet gode rutiner for å gjøre overgangen så smidig som mulig i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Et viktig og avgjørende poeng, er at barnet opplever at foreldrene og de ansatte i barnehagen er enige og samkjørte.

I begynnelsen besøker barnet den nye avdelingen noen ganger i uken, spiser formiddagsmat eller er med på aktiviteter.  Så langt det er mulig følges barnet av en trygg ansatt fra småbarnsavdelingen. Kanskje er også et par barn fra småbarnsavdelingen med. Etter hvert besøker barnet den nye avdelingen alene. Underveis, og mens tilvenningen foregår, snakker pedagogisk leder og foreldrene jevnlig sammen om hvordan de opplever den nye situasjonen. Det er også er viktig at foreldrene får et møte med den nye pedagogiske lederen, for å snakke om sitt barn og for å etablere en god relasjon. 

I denne overgangsperioden kan barnet leveres og hentes på småbarnsavdelingen og ha tingene sine der, selv om det tilbringer mer og mer tid på storbarnsavdelingen. Når barnet opplever seg helt trygg på den nye avdelingen, er det alltid en åpen dør inn til den «gamle» avdelingen. Dette er gjort kjent for barnet, slik at barnet kan komme på besøk til sine «gamle» venner og ansatte når han/hun vil. På denne måten får barnet foreldrene en samlet opplevelse av barnehagen som en samlet enhet hvor «alle kjenner alle». 

3 tips i en overgangsfase:

  • Gjør deg kjent med barnehagens overgangsrutiner
  • Bli kjent med de ansatte på den nye avdelingen.
  • Snakk med barnet ditt om overgangen. Vær positiv!

Overflytting midt i barnehageåret – hva gjør jeg?

FUB mottar ofte henvendelser fra foreldre som opplever at barnehagen vil flytte toåringen deres fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling midt i et barnehageår. Hvilke rettigheter har du i en slik situasjon? Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Det betyr at slike avgjørelser alltid skal gjøres i tett samarbeid og samråd med barnets foreldre. Foreldrene må alltid involveres i avgjørelsen og prosessen før en overflytting av barnet fra en avdeling til en annen gjennomføres. Barnets beste skal legges til grunn når det skal foretas endringer for barnet. Om barnets beste står det Barnekonvensjonen Art. 3 nr.1: Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev