Begynne på stor avdeling

Overgang til stor avdeling i barnehagen
Bildet viser en liten gutt sammen med moren foran overgangen til en ny avdeling.

Barnehagestart og første skoledag vies mye oppmerksomhet. Men overganger innad i barnehagen innebærer også store forandringer for små mennesker. Hvordan skal barnehagen opptre, og hva kan du som forelder gjøre for å trygge barnet ditt i overgangen fra liten til stor avdeling?

Fra liten til stor avdeling

Overgangene organiseres ulikt innad i de forskjellige barnehagene, avhengig av arbeidsmetodikk og struktur. Felles for de fleste er at det går et skille mellom småbarnsavdeling og storbarnsavdeling.

En typisk storbarnsavdeling har barn fra 3-5 år. Det er flere barn på avdelingen og færre ansatte per barn. Dagene er ikke lenger lagt opp etter sovetider og bleieskift. Det er flere organiserte aktiviteter og høyere tempo. Noen barn elsker at det skjer mye og venner seg raskt til den nye atmosfæren. Andre bruker lenger tid på å bli trygg i den nye hverdagen.

De aller fleste overgangene planlegges ut over våren, etter av hovedopptaket er gjort. Barnehagene fordeler barn på de ulike avdelingene for å få kabalen til å gå opp på en best mulig måte. Men mye kan skje i løpet av sommerferien som gjør at barnehagen må endre på barnehagegruppene og ved barnehagestart kommer mange barn inn på nye avdelinger. Det ender av og til med misfornøyde barn og foreldre. Det er barnehagen som skal fordele hvilke barn som skal gå hvor, men det er viktig å gi god informasjon til foreldrene.

Hør mer om ivaretakelse av vennskap ved overgang til ny avdeling i vår podkast:

Hva er en god overgang?

I rammeplan for barnehagen står det: personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegrupper. Et tett og nært samarbeid mellom foreldrene og barnehagen er nøkkelen til suksess. Barnehagen skal ha utarbeidet gode rutiner for å gjøre overgangen så smidig som mulig i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Et viktig og avgjørende poeng, er at barnet opplever at foreldrene og de ansatte i barnehagen er enige og samkjørte.

Rammeplan for barnehager – Overganger innad i barnehagen

Oppstart nytt barnehageår er ofte en hektisk tid for barnehagen, noen barn skal begynne på ny avdeling og noen barn starter i barnehagen for aller første gang.
Dersom barnehagen har kapasitet og ressurser til det, kan dette være et eksempel på en god overgang fra småbarn til storbarnsavdeling:
I begynnelsen kan barnet besøke den nye avdelingen noen ganger i uken, spiser formiddagsmat eller er med på aktiviteter.  Så langt det er mulig følges barnet av en trygg ansatt fra småbarnsavdelingen. Kanskje er også et par barn fra småbarnsavdelingen med. Etter hvert kan barnet besøke den nye avdelingen alene. Underveis, og mens tilvenningen foregår, snakker pedagogisk leder og foreldrene jevnlig sammen om hvordan de opplever den nye situasjonen. Det er også er viktig at foreldrene får et møte med den nye pedagogiske lederen, for å snakke om sitt barn og for å etablere en god relasjon. 

I denne overgangsperioden kan barnet leveres og hentes på småbarnsavdelingen og ha tingene sine der, selv om det tilbringer mer og mer tid på storbarnsavdelingen. Når barnet opplever seg helt trygg på den nye avdelingen, er det alltid en åpen dør inn til den «gamle» avdelingen. Dette er gjort kjent for barnet, slik at barnet kan komme på besøk til sine «gamle» venner og ansatte når han/hun vil. På denne måten får barnet foreldrene en samlet opplevelse av barnehagen som en samlet enhet hvor «alle kjenner alle». 

Tre tips i en overgangsfase:

  • Gjør deg kjent med barnehagens overgangsrutiner
  • Bli kjent med de ansatte på den nye avdelingen.
  • Snakk med barnet ditt om overgangen. Vær positiv!

LES MER OM: Aldersblandede grupper

Overflytting midt i barnehageåret – hva gjør jeg?

FUB mottar ofte henvendelser fra foreldre som opplever at barnehagen vil flytte toåringen deres fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling midt i et barnehageår. Hvilke rettigheter har du i en slik situasjon? Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Det er barnehagen som tar avgjørelsen om hvilken gruppe/avdeling barnet skal gå på, men det er viktig med god dialog og samarbeid med foreldrene. Foreldrene må alltid involveres i prosessen før en overflytting av barnet fra en avdeling til en annen gjennomføres.

Barnets beste skal legges til grunn når det skal foretas endringer for barnet. Om barnets beste står det Barnekonvensjonen Art. 3 nr. 1: Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev