Foreldresamarbeid i barnehagen

Barnehageansatt
Bildet viser en barnehageansatt som tar imot en forelder.

Hva skal til for å skape et godt samarbeid mellom hjem og barnehage?

Samarbeidet mellom foreldre og ansatte har mye å si for hvordan barnet opplever hverdagen i barnehagen. Forskning viser at jo bedre forholdet mellom de ansatte og foreldrene er, jo bedre blir relasjonen mellom de ansatte og barnet. Hva innebærer egentlig et godt samarbeid og hva kan du som forelder tilføre barnehagehverdagen?

Du er barnehagens viktigste samarbeidspartner

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse, ifølge Barnekonvensjonen og Lov om barn og foreldre. Selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det du som kjenner barnet ditt best. Ha tro på egen rolle og vær bevisst på viktigheten av at du engasjerer deg. Personalet er avhengige av dine innspill for å kunne gi barnet en trygg og god hverdag. Når både du og de ansatte har forståelse for at dere trenger hverandre, bidrar det til at barnet får en bedre opplevelse. Her er noen råd til deg som forelder:

 • Vær bevisst at du er den første og viktigste rollemodellen i ditt barns liv.
 • Vær bevisst at dersom du er engasjert og interessert, får barnet ditt en tryggere og mer forutsigbar barnehagehverdag. Båndene mellom hjem og barnehage styrkes.
 • Snakk med barnet ditt om det som har skjedd i løpet av barnehagedagen.
 • Engasjer deg i barnehagens aktiviteter. Da blir barnet mer motivert og vil kunne trives bedre i barnehagen.
 • Ha tro på din egen rolle og mulighet til å påvirke. Dette er viktig for barnet!
 • Vær bevisst på at når du har et godt forhold til barnehagepersonalet, påvirker det ditt barns trivsel i barnehagen. Når barnet ditt opplever at du har en åpen, tillitsfull og fri kommunikasjon med personalet, vil det slappe av og slippe å bruke egne krefter på å bekymre seg over det som skjer.
 • Prøv å bli kjent med de andre foreldrene. Dette fører til bedre samarbeid og oppfølging.
 • Husk at du er viktig for barnets barnehagehverdag, og at du er den viktigste personen i ditt barns liv.

Hvordan kan dere spille hverandre gode?

Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir noen retningslinjer for samarbeidet mellom hjem og barnehage. Der står det: «barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

Det innebærer at barnehagen må gi deg mulighet til å delta og påvirke. Du skal få god informasjon om det pedagogiske tilbudet. Samtidig er det viktig at du deltar og bryr deg om det helhetlige barnehagetilbudet. God dialog er kanskje den viktigste nøkkelen til suksess. Det er først og fremst er den daglige kontakten som fremmer kvaliteten for det enkelte barnet. Møt hverandre med gjensidig åpenhet og respekt. Det skal være rom for konstruktive tilbakemeldinger. Barnehagen kan ikke innfri alle ønsker og behov, men skal lytte og sørge for gode forventningsavklaringer.

5 punkter som bidrar til godt samarbeid

 • For at foreldrene og personalet skal arbeide mot felles mål, må det avklares hvilke forventninger de har til hverandre.
 • Når foreldrene og personalet har en felles forståelse av at de trenger hverandre, bidrar dette til at barna får en bedre hverdag i barnehagen.
 • Foreldrene har behov for å vite hva som skjer i barnehagen. Det er derfor av stor betydning at personalet er dyktige til å formidle fra hverdagen.
 • Det kan være betydningsfullt at barnehagen av og til tilbyr foreldre å tilbringe tid i barnehagen.
 • Undersøkelser viser at foreldrene ønsker innflytelse på barnehagehverdagen. De er opptatt av aktiviteter og dagsrytme og av å påvirke hvordan barnet har det i de daglige situasjonene. Ved at foreldrene av og til er tilstede i barnehagen, får de mulighet til å bli kjent med personalet og det som skjer i barnehagen.

Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU)

I tillegg til daglig kontakt, foreldresamtaler og foreldremøter m.m. finnes det noen lovpålagte samarbeidsorgan som skal sikre at foreldre har reell påvirkning på det som skjer i barnehagen. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det: «barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Foreldrerådet er et lovpålagt organ som består av alle foreldrene i barnehagen. Her kan de møtes, diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. I samarbeidsutvalget møtes foreldre, ansatte og barnehagestyrer for å diskutere saker som påvirker barnas hverdag. Her settes standarden for samspillet mellom hjem og barnehage.

Her kan du lese alt om Foreldrerådet, Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU).

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev