Foreldrebetaling og makspris i barnehagen

Barn i barnehagen

I Norge har vi makspris i barnehager. Maksprisen gjelder alle barnehager, enten de er private eller kommunale. Har du barn lengst nord i landet får du gratis barnehageplass fra og med august 2023.

Mye har endret seg siden barnehageplasser kostet over 5000 kroner per barn på 1990-tallet og tidlig 2000-tall. Barnehageforliket i 2003 sørget for full barnehagedekning og makspris i norske barnehager.

Fra og med august 2023 kommer nye endringer i foreldrebetalingen i Norge. I Nord-Troms og Finnmark blir barnehagen gratis. Har du tre barn i barnehagen samtidig blir det gratis barnehageplass for det tredje barnet uansett hvor i landet du bor.

Makspris

Maksprisen i barnehager i Norge er fra og med 1. januar 2023 på 3000 kroner per måned, men kommunene kan tilby foreldre rimeligere pris enn maksprisen. Det er ikke uvanlig at matpenger kommer i tillegg til maksprisen.

I Forskrift om foreldrebetaling paragraf 1 står det følgende: “Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.”

Helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes felles ønske, for eksempel dansetimer, skiskole eller ridetimer, blir ikke regna som en del av et ordinært barnehagetilbud. For slike aktiviteter kan en ta ekstra betalt utover maksimalgrensa for foreldrebetaling.

Deltidstilbud

Om unntak for å gå utover maksimalgrensa står det følgende om “deltidstilbud«: “Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer.”

Barnehageeieren står likevel fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.

Søskenmoderasjon og gratis plass

Søskenmoderasjon er lovpålagt i norske barnehager. I tillegg til søskenmoderasjon plikter også kommunene å sørge for at moderasjon i foreldrebetaling for foreldre og foresatte med lav betalingsevne. Foreldre med mer enn ett barn i barnehage, har rett til moderasjon i barnehagebetalingen for barn nummer to. Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat, og selv om barna går i forskjellige barnehager.

I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager paragraf 3 står det: «Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn». Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter paragraf 1 i den barnehage barnet har plass.

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes.

Fra og med 1. august 2023 kommer en avgjørende endring for familier med flere barn i barnehagen samtidig. Regjeringen har nemlig innført en tre for to-ordning. Det betyr at familier som har tre barn i barnehagen samtidig, får gratis barnehageplass for barn nummer tre. Ordningen gjelder i barnehager over hele landet.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget hvert år, og baserer seg på husholdningens totale skattbare inntekt. Det må søkes per barn og for hvert barnehageår, og gjelder både for kommunale og offentlige barnehager.

Alle 2,3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med lav betalingsevne (beløpsgrense fastsettes årlig av Stortinget) har også krav på gratis kjernetid, som er 20 timer gratis barnehage per uke.

Du kan finne mer informasjon og søknadsskjemaer om reduksjon eller fritak av foreldrebetaling på din kommune sine nettsider.

Gratis samiskspråklig barnehageplass

I tillegg til at det fra 1. august 2023 blir gratis barnehageplass i Nord-Troms og Finnmark, har sametinget vedtatt at de vil tilby gratis samiskspråklig barnehageplass også andre steder i landet.

Målgruppen for denne ordningen er barnehager og avdelinger som har vedtektsfestet at de er samiskspråklige barnehager og avdelinger, utenfor regjeringens geografiske prioritering, og som har inngått utviklingsavtale med Sametinget. Gjennom gratisordningen tilbyr Sametinget gratis foreldrebetaling, og forplikter barnehagene til å jobbe med kompetanseutvikling. Dersom du er usikker på om ordningen omfatter ditt barn så råder vi deg til å sjekke om din barnehage har en utviklingsavtale med Sametinget.

Barnehageeiere og barnehager som inngår utviklingsavtale skal gjennomføre utviklingstiltak etter sterke språkopplæringsmodeller og pedagogiske prisveiledninger. Sametinget igangsetter veiledning om utviklingsarbeid og tilrettelegger kompetansehevingstiltak etter behov, melder de på eget nettsted.

Søknadsfrist for tilskudd for å få dekket utgifter knyttet til dekning av foreldrebetaling etter beregning gjort av barnehageeier, og for utviklingstilskuddet er 15. november 2023. Avtalene med barnehageeierne skal gjøres fra august. 

LES MER OM GRATIS SAMISK BARNEHAGEORDNING

Betaling for mat i barnehagen

Betaling for mat i barnehagen er regulert i forskrift til barnehageloven. Foreldre skal ikke betale mer for mat enn det barnehagen faktisk bruker til dette. Barnehagen kan ta kostpris i tillegg til makspris i barnehagen, men eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene.

Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev