Foreldrebetaling i barnehagen

Makspris

I Forskrift om foreldrebetaling  paragraf 1 står det følgende: “Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.”

Helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes felles ønske, for eksempel dansetimer, skiskole eller ridetimer, blir ikke regna som en del av et ordinært barnehagetilbud. For slike aktiviteter kan en ta ekstra betalt utover maksimalgrensa for foreldrebetaling.

Deltidstilbud

Om unntak for å gå utover maksimalgrensa står det følgende om “deltidstilbud«: “Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud. Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer.”

Barnehageeieren står likevel fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.

Søskenmoderasjon

I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, paragraf 3, reguleres kommunenes plikt til å sørge for at foreldre og foresatte tilbys moderasjon i foreldrebetalingen for søsken og ved lav betalingsevne.

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage, har rett til moderasjon i barnehagebetalingen for barn nr. 2 og 3. Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat, og selv om barna går i forskjellige barnehager. I Forskrift om foreldrebetaling i barnehager paragraf 3 står det: “Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.

Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter paragraf 1 i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige.

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget hvert år, og baserer seg på husholdningens totale skattbare inntekt. Det må søkes per barn og for hvert barnehageår, og gjelder både for kommunale og offentlige barnehager.

Alle 2,3,4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med lav betalingsevne (beløpsgrense fastsettes årlig av Stortinget) har også krav på gratis kjernetid, som er 20 timer gratis barnehage per uke.

Du kan finne mer informasjon og søknadsskjemaer om reduksjon eller fritak av foreldrebetaling på din kommune sine nettsider.

Betaling for mat i barnehagen

Betaling for mat i barnehagen er regulert i forskrift til barnehageloven. Foreldre skal ikke betale mer for mat enn det barnehagen faktisk bruker til dette. Barnehagen kan ta kostpris i tillegg til makspris i barnehagen, men eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene.

Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev