Flerspråklige barn i barnehagen

I Rammeplanen (2017) for barnehagens innhold og oppgaver står det at personalet i barnehagen skal: «Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnets norsk/samiskspråklig kompetanse». Alle barn skal få god språkstimulering gjennom hverdagen. De skal få mulighet til å delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling».

For at barnehagebarna skal ha fine dager i barnehagen må de ha mulighet til å bli forstått og å gjøre seg forstått. Barnehagen, er i tillegg til hjemmet, den viktigste arenaen for språkutvikling, og språket er viktig for utviklingen av den sosiale kompetansen til barnet. Mange barn lærer og snakker to språk hjemme. Barnehagen skal støtte barnas bruk av morsmålet og jobbe aktivt med å utvikle norskkompetansen hos barnet, og bør ha gode rutiner for dette. Det er viktig at dette skjer i godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

Språkutvikling i barnehagen

Noen barn trenger ekstra hjelp for å styrke språket, og barnehagen skal hjelpe til med sin kompetanse og erfaring. Det kan være nødvendig både at språkarbeidet er integrert i barnehagehverdagen og at det utføres mer systematisk. Språkarbeid skjer i mange situasjoner i barnehagen. Både i måltider, i lek ute og inne, ved av- og påkledning og samlingsstunder gir gode muligheter for språkstimulering. Barnehagestarten for de flerspråklige barna kan være ekstra utfordrende da de kanskje ikke forstår hva som blir sagt. Dette må barnehagen hjelpe til med slik at overgangen blir så smidig og god som mulig.

Foreldrene viktige samarbeidspartnere

Foreldrene spiller en viktig rolle for barns utvikling og trivsel i barnehagen. Spesielt viktig er det at foreldrene til de flerspråklige barna og de ansatte i barnehagen har god og tett dialog. Hvor stor språkforståelse har barnet, og i hvilke situasjoner lærer han eller hun best, hvilken kunnskap og erfaringer har barnet? Foreldrene kjenner barnet sitt best og har erfaring om dette hjemmefra. Det er også viktig at det barnehagen fokuserer på følges opp hjemme, og motsatt. Og ta gjerne utgangspunkt i noe barnet interesserer seg for, det er sannsynlig at de første ordene er for eksempel er “bil”, “ball” eller “dinosaur”, om barna er opptatt av dette.

LES MER OM: Foreldresamarbeid i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev