Bemanning i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Lita jente med ansatt
Bildet viser en voksen sammen med to små jenter i en barnehagegarderobe.

Bemanningen i barnehagen har mye å si for trivselen til barna og det pedagogiske tilbudet de får. Det er en forutsetning at de ansatte i barnehagen er gode og trygge voksne, og det stilles krav til kompetanse. Både for styrer, pedagogisk leder og for sammensetningen av ansattgruppen. I denne artikkelen får du vite hva slags bemanning en barnehage skal ha.

Barnehageloven paragraf 26 sier om grunnbemanning i barnehage at: “Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.”

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om grunnbemanning for inntil ett år av gangen når “særlige hensyn” tilsier det. Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden. Kommunens vedtak kan klages til statsforvalteren.

Pedagogisk leder

I barnehageloven paragraf 17 står det at pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærere. Norm for pedagogisk bemanning sier at:

“Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per sju barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.”

Pedagogisk leder har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barn, for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre. Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester.

Styrer

Barnehagen skal ha en styrer som er daglig leder av barnehagen. Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens virksomhet, både det administrative og pedagogiske. I tillegg har styrer personalansvar for alle ansatte i barnehagen, og for at bestemmelsene i barnehageloven og rammeplanen for barnehagen blir etterfulgt.

Barnehageloven paragraf 24 sier at:

“Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.”

Krever bedre bemanning

FUB har bedre bemanning som en av sine hjertesaker. Utvalget mener blant annet:

  • Møter og planleggingstid til de ansatte skal regnes utenom grunnbemanningen.
  • Bemanningsnormen gjelder i dag per barnehage. FUB mener den må gjelde på hver avdeling for å sikre at alle barn har tilstrekkelig med ansatte på avdelingen.
  • Bemanningsnormen i barnehagen må ses opp mot barnehagens åpningstid.

LES ALT OM HVA FUB MENER OM BEMANNING HER

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev