Barn som utsettes for vold i barnehagen

Barn ser inn gjennom vinduet

Et barn blir gjentatte ganger klort og bitt i barnehagen. Foreldrene har hatt flere møter med barnehagen, både med pedagogisk leder og styrer/daglig leder. Barnehagen melder tilbake om at det jobbes med årsaken til kloringen og bitingen. Barnehagen har satt inn tiltak for å unngå at barnet utsettes for vold i barnehagen. Kommunens PPT har også vært på observasjon og gitt veiledning til barnehagens ansatte. Allikevel opplever foreldrene at dette gjentar seg uke etter uke, og ofte flere ganger i uken. Hva gjør vi nå?

Ethvert barn har rett til en trygg og forutsigbar barnehagehverdag, og foreldrene har rett til å vite at barnet deres har det bra i barnehagen, jf. § 1 Formål, første setning:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Lov om barnehager

Små barn er forsvarsløse og helt avhengige av at vi voksne skjermer dem fra fysisk og psykisk plaging og vold i barnehagen. Det kan være vanskelig for de ansatte å være alle steder og i alle situasjoner med barna til enhver tid. Samtidig er det nødvendig at det settes inn helt spesielle tiltak i forhold til enkeltbarn som skader andre. Dette gjør man slik at de øvrige barna ikke utsettes for fysisk vold og overgrep. Kanskje er det behov for at det barnet som klorer og biter, ikke får være fysisk sammen med spesielt utsatte barn uten at det er voksne til stede?

Hva er krenkelser i barnehagen?

Hva kan foreldrene gjøre?

I det nevnte caset har foreldrene hatt flere samtaler med barnehagens ledelse uten at dette har ført fram til en forbedring av situasjonen. Det kan derfor være behov for å koble på enten barnehageeier eller tilsynsmyndigheten i kommunen. Det er og blir de voksne rundt barna som må finne gode og varige løsninger i barnehagen, slik at barna får trygge og forutsigbare dager. Ved møte med barnehageeier og/eller tilsynsmyndigheten i kommunen, bør både pedagogisk leder og styrer/daglig leder delta. Det er i dialog og samarbeid med hverandre, at foreldrene og de ansatte kan finne de beste løsningene på utfordringer i barnegruppen.

Les mer om: Barnehagenes aktivitetsplikt og mobbing i barnehagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev