Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke. En slik hjelp kan for eksempel være trening eller stimulering av barnet, eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving, og hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du er bekymret for utviklingen til barnet ditt, kan barnehagen være til hjelp med å vurdere dette. Barnehageansatte har kompetanse og erfaring med vurderinger om et barn trenger spesialpedagogisk hjelp, og om PP-tjenesten bør kobles inn. Da kan PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering, dette kan også gjøres på oppfordring fra foreldrene eller kommunen. Hvis bekymringen kommer fra foreldre er det ingen krav om at dette skal komme skriftlig. Likevel kan det være en fordel, slik at det kan dokumenteres at foreldrene ønsker en sakkyndig vurdering.

Før barnet eventuelt får hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak. Kommunen skal involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet. I enkeltvedtaket står det om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, hva hjelpen skal være og hvilken varighet vedtaket skal ha.

Les mer om Skal barnehagen ha ekstra bemanning om barnet mitt har et særskilt behov?

Samarbeid med foreldrene

Foreldrene er de som kjenner barna aller best, og foreldrenes mening og samarbeid er viktig for en god spesialpedagogisk oppfølging av barnet. Barnehageloven paragraf 32 sier dette om spesialpedagogisk hjelp og samarbeid med barnets foreldre: “Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak. Tilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Det skal én gang i året utarbeides en skriftlig oversikt over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen.”

Saksgang ved spesialpedagogisk hjelp:

  • Bekymring (fra barnehagen eller foreldrene)
  • Henvisning til PP-tjenesten
  • Sakkyndig vurdering
  • Vedtak
  • Gjennomføring
  • Evaluering

Les mer her om hva barnehageloven sier om rett til spesialpedagogisk hjelp

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev