Arealkrav leke- og oppholdsareal

Det er barnehageeiers ansvar å avsette tilstrekkelige, store nok og egnede ute- og innearealer i barnehager. I Kunnskapsdepartementets merknader til barnehageloven er det fastsatt veiledende norm for inne- og utearealene. “Inne: 4 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag en tredjedel mer per barn under 3 år. Ute: Om lag 6 ganger leke – og oppholdsareal inne.”

Den veiledende arealnormen tilsier dermed at utearealet per barn over tre år bør være 24 kvadratmeter og om lag 33 kvadratmeter for barn under tre år. Det er godkjenningsmyndigheten, det vil si kommunen, som fastsetter barnehagens innendørs leke- og oppholdsareal.

Barnehageloven om lokaler og uteområder

Barnehagelovens paragraf 10 sier at: “barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler og uteområder må være egnet for barnehagedrift. Uteområder må utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for kroppslige utfordringer og som fremmer lek, læring om omsorg. 

Det står også i merknaden til loven: «Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse, og som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold.» “Dette inkluderer også hvordan barn med funksjonsnedsettelser (for eksempel astmatikere/allergikere, bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede) skal få et barnehagetilbud av god kvalitet.”, det sier veileder for utforming av barnehagens utearealer, utformet av Kunnskapsdepartementet.

Dersom barnehagens krav til f.eks. uteområdet ikke står i forhold til lovens og forskriftens krav, må dette meldes inn til barnehagens ledelse eller til kommunen hvor barnehagen ligger.

Hvis uteområdene ikke er gode nok

Som enkeltperson og gruppe kan foreldrene påvirke kommunens bestemmelser og vedtak. Dette kan de gjøre via barnehagenes foreldreråd og/eller samarbeidsutvalg (SU). Foreldrene kan også påpeke forhold ved barnehagens uteområde som ikke er tilfredsstillende i disse organene.

Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen skal være en trygg arena for alle barn, og det er gode rutiner i barnehagene for barnas sikkerhet. Barnehagen er pålagt å ha et internkontrollsystem. Et slik system skal fremme helse og trivsel og forebygge sykdom og skade blant barn og ansatte. Ta kontakt med styrer hvis du har spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er han eller hun som har øverste ansvaret for HMS i barnehagen er godt ivaretatt.

LES MER OM: Godkjenning av barnehager

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev