Kompetanseheving for kommuner

Forskning på området samarbeid hjem – barnehage/skole viser at med et godt samarbeid hjem- barnehage/skole så lykkes barna bedre i utdanningsløpet.
Kompetansehevingen «Bedre foreldresamarbeid til det beste for barnet» er etablert av FUB/FUG på bakgrunn av de utfordringene vi ser i samarbeid mellom hjem- barnehage/skole:

  • de utfordringene vi hører om i vår rådgivningstjeneste
  • tilbakemeldinger til FUB/FUG fra ansatte i barnehager og skoler

Kompetansehevingen kan bygge videre på Utdanningsdirektoratet sin satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Målgruppe for deltakelse

Målgruppen er kommuner som ønsker å fremme et godt samarbeid mellom barnehage/skole – hjem, og som vil øke de ansattes kompetanse på foreldresamarbeid.

Hvem kan delta?  

  • Kommuner som ønsker å sette fokus på foreldresamarbeid
  • Kommuner som er motivert for deltakelse
  • Kommuner som i sin søknad gir en god beskrivelse av hvordan de vil sikre seg, både organisatorisk og strukturelt, å følge opp de forpliktelsene som følger ved deltakelse i kompetansehevingen.

En forutsetning for deltakelse er at kommunen er motivert for å ta i bruk veiledningen og kompetansehevingen de mottar, og at kommunen vil bidra til å delta aktivt i det gjensidig forpliktende samarbeidet. Kommunen har ansvar for den helhetlige utviklingsprosessen. Dette betyr at kommunen må være en aktiv pådriver i utviklingsperioden. FUB/FUG bistår med veiledning og står for gjennomføring av samlinger, men vil ikke overta ansvaret for utviklingsprosessene.

Kostnader ved deltakelse

Selve kompetansehevingen og veiledningen er gratis for kommunen. Kommunen må selv dekke sine kostnader i forbindelse med evt. leie av lokale, egen tidsbruk og evt. frikjøp av ansatte for deltakelse på samlinger, samt reiseutgifter til deltakerne.

Innhold

Kompetansehevingen har en maksimumsramme på to år, men kan tilpasses kommunens behov både i omfang og varighet (ikke mindre varighet enn ett år). Arbeidet kan bestå av både opplæringsdager for personalet, personalmøter og foreldremøter. Kommunen må i sin søknad si noe om hva som er ønskelig og mulig å få til i sin kommune. Gjennomføringen vil være noe fysisk, men mest digital. Dette avhenger av hvilket omfang kommunen ønsker.

Ta kontakt med oss på kontaktskjema, eller tlf 477 99 200 for mer opplysninger.

Les mer om tilbudet her:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev